چهاردهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهانبا میزبانی خانم تبسم لطیفی موسس استارتاپ مامان پز (Mamanpaz.ir) با…

سیزدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای رضا اربابیان موسس شیپور (Sheypoor.com) با حمایت…

دوازدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای هادی فرنود موسس کاموا (Camva.ir) با حمایت…

یازدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای حسین فقیه خراسانی موسس مایکت (Myket.ir) با…

دهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای علی نادعلیزاده موسس سیبچه (Sibche.ir) با حمایت…

نهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای فرهاد هدایتی فرد موسس تسکولو (Taskulu.com) با…