دوازدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای هادی فرنود موسس کاموا (Camva.ir) با حمایت…

یازدهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای حسین فقیه خراسانی موسس مایکت (Myket.ir) با…

دهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای علی نادعلیزاده موسس سیبچه (Sibche.ir) با حمایت…

نهمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای فرهاد هدایتی فرد موسس تسکولو (Taskulu.com) با…

هشتمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای رضا میزبانی مؤسس شرکت پارس پال (Parspal.com)…

هفتمین رویداد استارتاپ گرایند اصفهان با میزبانی آقای شاهین طبری موسس چارگون (Chargoon.com) و حضور…